Daghem, Kaseke, Valga (lerbruksputs ca 2500 kvm), 2009